Anak SD tantrum

Lho, Sudah SD, Kok, Masih Tantrum?

Anak SD tantrum, masih?? Waktu balita ke mana aja? Eh?